Gnocchi

Gnocchi

Package

290g, 2.5kg

Shelf life 

18 month

Kosher certification 

Kosher under strict supervision

Gnocchi - Tricolour

Package

290g, 2.5kg

Shelf life 

18 month

Kosher certification 

Kosher under strict supervision

Gnocchi filled - Cheese

Package

280g, 2.5kg

Shelf life 

18 month

Kosher certification 

Kosher under strict supervision

Gnocchi filled - Spinach

Package

280g, 2.5kg

Shelf life 

18 month

Kosher certification 

Kosher under strict supervision

Gnocchi filled - Squash

Package

280g, 2.5kg

Shelf life 

18 month

Kosher certification 

Kosher under strict supervision

Please reload

© 2019 Gusto Buono - Milatalia SRL